Rezensionen und Popularisierung


66. Jonathan Bolton: Worlds of Dissent: Charter 77, The Plastic People of the Universe, and Czech Culture under Communism. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2012. - In: Dějiny a současnost (2012), 12, 44.

65. Cyntia Paces: Prague Panoramas. National Memory and Sacred Space in the Twentieth Century. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press 2009. - In: Bohemia 52 (2012), 1, 202-204.

64. Jindřich Toman: Příběh jednoho moderního projektu – Pražský lingvistický kroužek, 1926-1948. Překlad Vladimír Petkevič. Praha: Karolinum 2011. - In: Dějiny a současnost (2012), 5, 44.

63. Jiří Nekvapil - Marián Sloboda - Peter Wagner: Mnohojazyčnost v České republice. Základní informace / Multilingualism in the Czech Republic. Basic information. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 117 s. - In: Naše řeč 94, 2011/4, 204-207.

62. Jiří Homoláč: Internetové diskuse o cikánech a Romech. Praha (Karolinum) 2009. 191 s. - In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SBFFBU), 2011, 328-330.

61. "Hakoah se Slávií zas prohrála": Kafka a fotbal a jiné ztráty a nálezy. - In: Týden 16, 19.1.2009, 66.

60. Jana Pleskalová – Marie Krčmová – Radoslav Večerka – Petr Karlík: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia 2007. - In: Anzeiger für Slavische Philologie 35, 2008, 155-158.

59. Dušan Šlosar: Jaké hlavy, takový jazyk. Rozhovor o češtině a o životě vedli Jiří Trávníček a Jiří Voráč. Brno, Host 2008. - In: Dějiny a současnost 30, 2008/11, 55.

58. Richard J. Watts: Politeness. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. xiv + 318 s. Key Topics in Sociolinguistics. – In: Slovo a slovesnost 68, č. 3, 2007, 200-205.

57. Leo Hickey – Miranda Stewart (eds.): Politeness in Europe. Clevedon – Buffalo – Toronto: Multilingual Matters, 2005. x+334 s. – In: Slovo a slovesnost 68, č. 3, 2007, 197-200.

56. Klaas-Hinrich Ehlers: Strukturalismus in der deutschen Sprachwissenschaft. Die Rezeption der Prager Schule zwischen 1926 und 1945 (= Studia Linguistica Germanica 77). Berlin, New York: Walter de Gruyter 2005. – In: Slovo a slovesnost 68, č. 1, 2007, 46-52.

55. Die entzauberte Idylle. 160 Jahre Wien in der tschechischen Literatur. Zusammengestellt und herausgegeben von Christa Rothmeier. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2004, 734 Seiten. – In: Wiener Slawistisches Almanach, 2006, 251-252.

54. Báječný deník. O poslední knize Michala Viewegha. – In: Host 22, 2006/7, 10-11.

53. Mýty kolem Franze Kafky. / Josef Čermák: Franz Kafka – výmysly a mystifikace. Praha, Gutenberg 2005; „Als Kafka mir entgegenkam...“ Erinnerungen an Franz Kafka. Vyd. H.-G. Koch. Berlin, Wagenbach 2005. – In: Host 22, 2006/2, 56-57.

52. Josef Vintr, Jana Pleskalová (Hgg.): Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J. V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence / Wiener Anteil an den Anfängen der tschechischen nationalen Erneuerung. J. V. Zlobický (1743-1810) und Zeitgenossen: Leben, Werk, Korrespondenz. Praha (Academia) 2004, 455 Seiten. – In: brücken 13, 2005, 484-488.

51. Kateřina Čapková: Češi, Němci, Židé? Praha, Paseka 2005. – In: Dějiny a současnost 27, č. 12, 2005, 42.

50. Román o Kafkovi. / E. Canetti. Druhý proces. Kafkovy dopisy Felici. Praha, Nakladatelství Franze Kafky 2004. – In: Host 21, č. 8, 2005, 55.

49. H.-G. Koch: Setkání s Franzem Kafkou. Vzpomínky současníků. Praha, Nakladatelství Franze Kafky 2004. – In: Host 21, č. 4, 2005, 73-74.

48. H. Blank: V Kafkově knihovně / In Kafkas Bibliothek. Praha, Nakladatelství Franze Kafky 2004. – In: Host 21, č. 3, 2005, 55-59.

47. “Jsem někdy německý a někdy židovský autor…” Interview mit Maxim Biller. – In: Host 21, č. 9, 2005, 62-63.

46. H. Höller: Thomas Bernhard. Praha, Prostor 2004. – In: Host 9, 2004, 55.

45. Franz Kafka jde do kina. Další kniha o Kafkovi z nezvyklého pohledu. – In: Týden, 21.6.2004.

44. Josef Vintr, Jana Pleskalová (Hgg.): Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J. V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence / Wiener Anteil an den Anfängen der tschechischen nationalen Erneuerung. J. V. Zlobický (1743-1810) und Zeitgenossen: Leben, Werk, Korrespondenz. Praha (Academia) 2004, 455 Seiten. – In: brücken 13, 2005, 484-488.

43. S. M. Newerkla: Sprachkontakte Deutsch – Tschechisch – Slowakisch. Frankfurt/Main, Peter Lang 2004. – In: brücken 12, 2004, 374-377.

42. E. Eichler (Hg.): Selecta Bohemico-Germanica. Tschechisch-deutsche Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur. Münster/Hamburg/London, Lit Verlag 2003. – In: brücken NF 12, 2004, 343-347.

41. H. Höller: Thomas Bernhard. Praha, Prostor 2004. – In: Host 9, 2004, 55.

40. F. Štícha: Česko-německé srovnávací gramatika. Praha: Argo 2003. – In: brücken NF 11, 2003, 362–365.

39. A. Míšková: Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945. Vedení univerzity a obměna profesorského sboru. Praha: Karolinum 2002. – In: Bohemia 43, Heft 1, 2002, 48–49.

38. Ad Nové obrázky z Kafkova dětství. – In: Host 10, 2001, 74.

37. R. Metrich, E. Faucher, G. Courdier: Les invariables difficiles. Dictionaire allemand-français des particules, connecteurs, interjections et autres „mots de la communication“. Tome 1: aber - außerdem. Nancy: Bibliotheque des Nouveuax Cahiers d'Allemand 1996 (= Outils II/1). – In: Linguistica Pragensia 10/1, 2000, 51–54.

36. Život filosofa. [über L. Wittgensteinovi] – In: Literární noviny 8, 1997/32, 8.

35. D. Moldanová. Žena – jazyk – literatura. In: SPFFBU, A 46, 1998, 215–219.

34. W. U. Dressler, L. Merlini Barbaresi: Morphopragmatics. Diminutives and Intensifiers in Italian, German and Other Languages. – In: Slovo a slovesnost 57, 1997, 55–60.

33. H. Kniffka. Elements of Culture-Contrastive Linguistics. Elemente einer kulturkontrastiven Linguistik. – In: SPFFBU, A 45, 1997, 197–199.

32. Sprachbundthese. Zur Geschichte eines Begriffs. – In: Prague School Linguistics. Praha: 1996, 42.

31. Z. Salzmann. Language, Culture, & Society. – In: SPFFBU, A 43, 1995, 143–146.

30. Mýtus Wittgenstein. – In: Literární noviny 6, 1995/22, 13.

29. Rilkův Kornet. – In: Literární noviny 6, 1995/20, 13.

28. A zbývá jen sláva. [K. Wagenbach, Franz Kafka.] – In: Literární noviny 5/1, 1994, 8.

27. Radost z Hesseho malých textů. – In: Lidové noviny, Beilage Národní 9, 12.2.1994.

26. Rainer Maria Rilke očima své přítelkyně. – In: Lidové noviny, 10.9.1994, Beilage Národní 9, II.

25. Kapitoly z německé literatury. – In: Literární noviny 5, 1994/51-52, 20.

24. Berlín dnes a tady. – In: Světová literatura 39, 1994/3, 148-174.

23. Second hand postmoderní kultury [Interview mit G. Grass.] – In: Lidové noviny, Beilage Národní 9, květen 1994.

22. Ve jménu „Nové Evropy“. [Über sudetendeutsche Literatur der 30er u. 40er Jahre.] – In: Světová literatura 39/2, 1994, 186-207.

21. Rakouská próza. – In: Světová literatura 38, 1993/5, 68-127.

20. T. Bernhard. – In: Světová literatura 38, 1993/5, 75-76.

19. I. Bachmannová. – In: Světová literatura 38, 1993/5, 136-137.

18. J. Schutting. – In: Světová literatura 38, 1993/5, 90.

17. H. Broch. Psychologie masy. – In: Světová literatura 38, 1993/6, 22-57.

16. Böllova prvotina ze studeného světa. – In: Lidové noviny, Beilage Národní 9, 30.9.1993, 2.

15. Brod o Pražském kruhu. – In: Lidové noviny, Beilage Národní 9, prosinec 1993.

14. W. Heinemann, D. Viehweger: Textlinguistik. – In: Slovo a slovesnost 54, 1993, 76–79.

13. Günther Grewendorf etc.: Sprachliches Wissen. – In: Slovo a slovesnost 53, 1992, 68–72.

12. Partikule v jedné německé gramatice. – In: Časopis pro moderní filologii 74, 1992, 40–44.

11. Dar řeči. – In: Literární noviny 3, 1992/34, 12.

10. M. Kobernick: Semiotics of the Drama and the Style of Eugene O'Neill. – In: Linguistica Pragensia 34, 1991, 102–103.

9. Přesmyknutá recenze (J. Kratochvil, Medvědí román). – In: Tvar 1991/13, 14.

8. Interpunkce v „Die Birnen von Ribbeck von F. C. Delius“. – In: Literární noviny 3, 1991, 8.

7. Bez armády? – In: Literární noviny 2, 1991/19, 7.

6. Seghersová a Janka. – In: Literární noviny 2, 1991/23, 13.

5. Až budu bohatý a mrtvý. [über M. Biller] – In: Literární noviny 2, 1991/36, 8-9.

4. Média komunikace. – In: Naše řeč 74, 1991, 100–104.

3. Typy komunikátů a variabilita výrazových prostředků. – In: Naše řeč 73, 1990, 201–203.

2. J. R. Searle. Minds, brains and science. (mit J. Nekvapilem) – In: Contrastive Linguistics 15, 1990, 77–81.

1. W. Niehüser: Redecharakterisierende Adverbiale. – In: Philologica Pragensia 32, 1989, 222–224.

Startseite | Anmeldung | Anfahrt | Impressum 
Suche
  

Aktuelles


Herbstlese(n) 2017
[mehr]

Praktikum in der Ackermann-Gemeinde Prag
[mehr]

Stipendijní pobyt na katedře českého jazyka na Západočeské univerzitě v Plzni
[mehr]

Kontakt

 

Universität Regensburg

Bohemicum Regensburg - Passau

93040 Regensburg

 

Sekretariat: PT 3.1.17 (vormittags)

 

Tel.: +49 (0)941/943 3525

Fax: +49 (0)941/943 1861
E-Mail