Grammatik und Pragmatik - Publikationen im Auswahl


Nekula, Marek/Šichová, Kateřina/Valdrová, Jana (Hgg.): Bilingualer Sprachvergleich und Typologie: Deutsch – Tschechisch.  Tübingen: Julius Groos, 2013. (= IDS-Reihe, Deutsch im Kontrast 28) mehr hier

Rezension: Magdalena Kolbusz, in: Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung 55 (2015), 114-116.

 

Nekula, Marek: Zum Verhältnis von Kontrastiver Linguistik und Sprachtypologie: Präpositionen im Vergleich. - In: Nekula, Marek/Šichová, Kateřina/Valdrová, Jana (Hgg.), Bilingualer Sprachvergleich und Typologie: Deutsch – Tschechisch. Tübingen: Julius Groos/Stauffenburg, 2013, 15-46. (= IDS Reihe "Deutsch im Kontrast" 28) (mit Ekkerhard König) hier

 

Nekula, Marek: Diminution im Deutschen und Tschechischen aus typologischer Sicht. - In: Nekula, Marek/Šichová, Kateřina/Valdrová, Jana (Hgg.), Bilingualer Sprachvergleich und Typologie: Deutsch – Tschechisch. Tübingen: Julius Groos/Stauffenburg, 2013, 47-70. (= IDS Reihe "Deutsch im Kontrast" 28) hier

 

Nekula, Marek: Deminutiva a augmentativa v češtině z typologického hlediska. - In: Aleš Bičan, Jan Klaška, Petra Macurová, Jana Zmrzlíková (eds.), Karlík a továrna na lingvistiku. Brno: Host 2011, 304-316. hier

 

Nekula, Marek: Nová konstrukce „Karla Gotta nemusím“ v češtině a slovenštině: případ lexikalizace, pragmatikalizace nebo začínající degramatikalizace? - In: Slovo a slovesnost 72 (2011), 243-267 (mit Björn Hansen & Monika Banášová). hier

 

Nekula, Marek: Grammatikalisierung und Marginalisierung „enklitischer Partikeln“ im Tsche­chi­schen. - In: Linguistik online 44, 4/2010 (www.linguistik-online.org)

 

Nekula, Marek: Navazování a udržování kontaktu a oslovení. - In: S. Čmejrková, J. Hoffmannova, E. Havlová (eds.), Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Karolinum 2010, 239-244.

 

Nekula, Marek: Systém a úzus. K výuce české deklinace se zřetelem k substantivům. - In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2006-2007, ed. by Barbora Štindlová, Jana Čemusová. Praha: Akropolis 2007, 23-47.

 

Nekula, Marek: Möglichkeiten der lexikographischen Beschreibung von Partikeln. – In: M. Vachková (ed.), Zur bilingualen Lexikographie. Praha: Karolinum 2008, 105-116.

 

Höhne, Steffen/Nekula, Marek/Tvrdík, Milan/Cvrkal, Ivan (Hgg.) (2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008): brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei 2001/2002, 2003 (Themenheft „Kontrastive Linguistik“), 2004, 2005, 2006, 2007, N.F. 9-10, 11, 12, 13, 14, 15. Bonn/Praha: DAAD/Nakladatelství Lidové noviny. mehr hier

Rezensionen: Václav MAIDL, in: Česká literatura 52, 2004, 409-416; Michel REFFET, in: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 2004, 285-295, 289.

 

Nekula, Marek: Deminutiva a zdvořilost. – In: Z. Hladká, P. Karlík (eds.), Čeština – univerzália a specifika 5, Praha: NLN 2004, 110-119.

 

Nekula, Marek (Hg.): Prager Strukturalismus: Methodologische Grundlagen. / Prague Structuralism. Methodological Fundamentals. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2003. (= Slavica 3).

Rezensionen: -, in: Geschichte der Germanistik, 25/26, 2004, 113; -, in: Folia Linguistica 37/3-4, 2003, 424-425; Dobromir GRIGOROV, in: Homo bohemicus 1 (Sofia), 2004, 103-105; Barbora BŘEZOVSKÁ, in: Estetika 40/1-2, 2004, 127-130; Petr SGALL, in: Slovo a slovesnost 67, 2006, 146-149.

 

Nekula, Marek: System und Funktionen der Diminutive. Kontrastiver Vergleich des Deutschen und Tschechischen. – In: brücken NF 11, 2003, 145-188.

 

Karlík, Petr - Nekula, Marek - Pleskalová, Jana (Hgg.): Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. (2. Aufl. 2008) (als Autor u.a. mit Beiträgen zu Partikeln, Textlinguistik und Pragmatik dabei)

Rezensionen: Stefan M. NEWERKLA – Josef VINTR, in: Wiener Slawistisches Jahrbuch 49, 2003, 271-275; AC, in: Slavic Review. American Quaterly of Russian, Euroasian, and East European Studies, 2004, 692 (reference); Zdeněk SALZMANN, in: Language 80, 2004, 349 (reference); Eva MINÁŘOVÁ, in: Český jazyk a literatura 54/1, 2003-2004, 49-50; Pavel ŠARADÍN, in: Literární noviny, 10.6.2002, IV; -, in: U-Mail, 2002/4, 12; Jiří ZEMAN, in: Češtinář 13, 2002-2003, č. 1, 15-16.

 

Nekula, Marek: Vilém Mathesius. – In: J. Verschueren, J.-O. Östman, J. Blommaert & Ch. Bulcaen (eds.): Handbook of Pragmatics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1999, 1–14.

 

Nekula, Marek: Über ten und on bei W. J. Rosa. Ein Beitrag zur Referenz und Koreferenz. – In: G. Zand, J. Holý (eds.), Tschechisches Barock. Sprache, Literatur, Kultur. Frankfurt/M. et al.: Lang 1999, 43–48.

 

Nekula, Marek: Status tzv. postfixů. – In: E. Hansack, W. Koschmal, N. Nübler, R. Večerka (eds.): Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag. Regensburg: Sagner 1999, 205–209.

 

Nekula, Marek: Diminutive bei Franz Kafka. – In: Th. Harden, E. Hentschel (eds.), Particula particularum. Zum 60. Geburtstag von Harald Weydt. Tübingen: Stauffenburg Verlag 1998, 245–249.

 

Nekula, Marek: Text und Kontext am Beispiel der Konjunktionen. Brno: FF MU, 1997, 297 S.

Auszüge in: System und Funktionen der Diminutive. Kontrastiver Vergleich des Deutschen und Tschechischen. – In:brücken NF 11, 2003, 145-188; Textuelle Funktionen des deutschen Artikels und des tschechischen Aspekts. – In: W. Gladrow, S. Heyl (Hgg.), Slawische und deutsche Sprachwelt. Frankfurt/M. et al.: Lang 1996, 161–172. (= Berliner Slawistische Arbeiten 1); Textové funkce německého členu a českého vidu. – In: P. Karlík, J. Pleskalová, Z. Rusínová (Hgg.), Pocta Dušanu Šlosarovi. Boskovice: Albert 1995, 213–222. 

 

Nekula, Marek: System der Partikeln im Deutschen und Tschechischen. Unter besonderer Berücksichtigung der Abtönungspartikeln. Tübingen: Niemeyer, 1996. (= Linguistische Arbeiten 355). hier

Rezensionen: Attila PÉTERI, in: Deutschunterricht für Ungarn 1, 1997, 98–100; Gary H. TOOPS, in: Journal of Slavic Linguistics 5, 1997/1, 175–182; František ŠTÍCHA, in: Slovo a slovesnost 58, 1997, 312–314; René MÉTRICH, in:Nouveaux Cahiers d´Allemand 16, 1998/3, 349; Jana HOFFMANNOVÁ, in: Linguistica Pragensia 8, 1998, 102–108; Józef WIKTOROWICZ, in: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 17, 1999, 333-335. 

 

Nekula, Marek: Textové funkce německého členu a českého vidu. – In: P. Karlík, J. Pleskalová, Z. Rusínová (eds.), Pocta Dušanu Šlosarovi. Boskovice: Albert 1995, 213–222.

 

Nekula, Marek: Jedna zdvořilostní strategie a její výrazové prostředky. – In: Přednášky a besedy z XXVIII. běhu LŠSS, 1995, 65–70. 

 

Karlík, Petr - Nekula, Marek - Rusínová, Zdeňka (Hgg.): Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995, 1996, 1997 ...2007, 2008, 2012. (darin als Autor folgende Teile: Partikeln, Wortfolge, Aktuelle Satzgliederung, Text)

Rezensionen: Josef VINTR, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch 42, 1996, 260–266; Norbert NÜBLER, in: Anzeiger für Slavische Philologie 24, 1996, 147–160; Peter KOSTA – Annette MUSCHNER, in: Zeitschrift für Slawistik 42, 1997/2, 234–245; Snjezana KORDIŠ, in: Strani jezici 27, 1998/3-4, 240–242; Galina Pamfilovna NEŠČIMENKO, in: Voprosy jazykoznanija 2000/1, 121–134; Ján HORECKÝ, in: Jazykovedný časopis 47, 1996/2, 128–131; Ludmila UHLÍŘOVÁ, in:Slavia 65, 1996, 495–504; Jan BALHAR, in: Universitas, 1996/2, 67–68; František ŠTÍCHA, in: Naše řeč 79, 1996/5, 252–265; Jarmila PANEVOVÁ, in: Jazykovědné aktuality 33, 1996/3-4, 20–33; Stanislav ŽAŽA, in: SPFFBU, A 44, 1996, 151–157; Jitka CVEJNOVÁ, in: Metodické listy 2, 1996, 38–41; Jan HORÁK, Svatopluk PASTYŘÍK, Miroslav VONDRÁČEK, Jiří ZEMAN, in: Češtinář 5, 1996/7, 133–149.

 

Nekula, Marek: Některé zdvořilostní strategie a jejich výrazové prostředky v češtině. – In: Přednášky a besedy z XXVII. běhu LŠSS, 1994, 54–58.

Nekula, Marek: Mal und seine funktionalen Äquivalente im Tschechischen. Ein Beitrag zur Aspektualität. – In: Germanistica Pragensia 12, 1994 (vročení 1994, vyšlo 1995), 99–108.

 

Nekula, Marek: Searlovo znovunalézání mysli. – In: J. R. Searle, Mozek, mysl a věda. Übers. v. Marek Nekula. Praha: Mladá fronta 1994, 119–129. (=Váhy)

 

Nekula, Marek: Sind die Abtönungspartikeln dialogisch? – In: Slovo a slovesnost 54, 1993, 202–205.

 

Nekula, Marek: O autorovi. – In: L. Wittgenstein, Rozličné poznámky. Übers. v. Marek Nekula. Praha: Mladá fronta 1993, 133–155. (=Váhy) 

 

Nekula, Marek: Signalizování ironie. – In: Slovo a slovesnost 52, 1991, 10–20.

 

Nekula, Marek: Promluva a komentář. – In: Jazykovědné aktuality 27, 1990, 69–70.

 

Nekula, Marek: Pragmalingvistická interpretace ironie. – In: Slovo a slovesnost 51, 1990, 95–110.

 

Nekula, Marek: Výrazové prostředky ironie z hlediska pragmalingvistického. Brno: FF UJEP, 1988 (heute MU). 109 S.

Auszüge in: Pragmalingvistická interpretace ironie, in: Slovo a slovesnost 51, 1990, 95–115; Signalizování ironie, in: Slovo a slovesnost 52, 1991, 10–20. 

 

 

Startseite | Anmeldung | Anfahrt | Impressum 
Suche
  

Aktuelles


Herbstlese(n) 2017
[mehr]

Praktikum in der Ackermann-Gemeinde Prag
[mehr]

Stipendijní pobyt na katedře českého jazyka na Západočeské univerzitě v Plzni
[mehr]

Kontakt

 

Universität Regensburg

Bohemicum Regensburg - Passau

93040 Regensburg

 

Sekretariat: PT 3.1.17 (vormittags)

 

Tel.: +49 (0)941/943 3525

Fax: +49 (0)941/943 1861
E-Mail